Aydınlatma Metni

 
 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘nun (“KVK Kanunu”) 10 uncu maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, Medyasoft Danışmanlık ve Eğitim Anonim Şirketi (“Şirket”)’ne ait web sitesinin kullanımı sırasında kişisel verilerinin KVK Kanunu ile diğer ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmesini sağlamaktır. Web Sitesi’nin kullanımı, işbu Metnin okunduğu, anlaşıldığı ve kabul edildiği anlamına gelmektedir. Eğer bu Metin’de belirtilen kuralları kabul etmiyorsanız, web sitesinin kullanımını derhal sonlandırmanızı rica ederiz.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu uygulamada işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu Şirket'tir.

Mersis No : 0613075272200016
Adres : Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Eşref Çakmak Plaza No:32/2 Üsküdar/İstanbul
Telefon : +90 216 977 70 70
E-Posta : medyasoft@hs01.kep.tr

Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

Web sitesini ziyaretiniz esnasında, gönüllü olarak Şirketimiz ile paylaştığınız veriler haricinde, Zorunlu Çerezler hariç olmak üzere analatik ve pazarlama çerezleri ve/veya benzer teknolojiler ile otomatik olarak herhangi bir kişisel veri toplanmamaktadır. Özetle, web sitemizi ziyaret esnasında, sadece, sizinle paylaştığımız e-posta adresine kendi isteğiniz ile gönderdiğiniz kişisel bilgiler ve bize ulaşın kısmında bize ulaşmak için paylaştığınız kişisel bilgiler işlenmektedir. Diğer bir ifade ile; Unigate CMS'e ilişkin bilgi almak ve/veya Unigate CMS'i deneyimlemek için Demo Hesabı oluşturmak amacı ile amacıyla adınızı-soyadınızı, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, çalıştığınız firmanının unvanı ve pozisyonunuzu Şirketimiz ile paylaşabilirsiz.

Kendi isteğinizle paylaştığınız veriler haricinde; sitenin ihtiyaçlarınız doğrultusunda düzenlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla pasif bilgiler edinilebilir. IP adresiniz, internet sağlayıcı türünüz, domain isminiz, siteyi ziyaret sayınız ve sitede kalma süreniz gibi veriler “pasif bilgiler” dahilindedir. İzniniz olmadığı takdirde, bu bilgiler ifşa edilemez, yalnızca dahili kullanım amacıyla saklanabilir.

Web sitemizde teknik/zorunlu çerezler haricinde başkaca çerezler (performans/pazarlama gibi) kullanılmamaktadır. Belirtmek isteriz ki, teknik/zorunlu çerezler (Google Analytics, Google Tag Manager), web sitesinin işlevselliği için zorunludur.

Web sitesini ziyaret ettiğiniz süreçte, gönüllü olarak aşağıdaki verileri bizimle paylaşabilirsiniz:

 • Adınız, soyadınız,
 • E-posta adresiniz,
 • Telefon numaranız,
 • Çalıştığınız firmanın ünvanı ve ilgili firmadaki pozisyonunuz

Kişisel Veriler Hangi Yollarla İşlenmektedir?

Web sitesini ziyaret ederek, sadece kendi isteğinizle bize ulaşın kısmından ve/veya demo hesabı oluşturulması sırasında kişisel verilerinizi paylaşabilirsiniz. Bu durum haricinde, zorunlu çerezlerin kaydettiği veriler haricinde, web sitesini ziyaretiniz esnasında başkaca yollarla verileriniz işlenmeyecektir.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlara İşlenmektedir?

Şirket, kişisel verilerinizi, taleplerinizi değerlendirmek, çözümlemek ve yanıtlamak, demo hesabınızı oluşturabilmek amacıyla kullanabilmektedir.

Kişisel verileriniz ayrıca;

 • Unigate CMS ürününün kurumsal kullanıma uygun bir ürün olması sebebi ile, paylaştığınız verileri profesyonel mesleğiniz ve çalıştığınız firmanın ticari faaliyetleri için paylaştığınız varsayımı ile, Şirket’e ait mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, Şirketimizi ve ürünlerimizi tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığımızı artırmak,

Ayrıca sizlerle ticari ilişki kurabilmeniz amacıyla, ziyaretler düzenlemek veya sizi toplantılara veya etkinliklere davet etmek veya piyasa araştırması yapmak için sizinle iletişime geçmek ve sizinle nasıl ve ne zaman etkileşime geçtiğimizi hatırlayabilmek,amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek isteriz ki, tacir ve esnaf sıfatı ile verilerinizi paylaşmanız sebebi ile ticari iletiye ilişkin tarafınızdan açık rıza almamıza gerek bulunmamaktadır. Ancak belirtmek isteriz ki, ticari iletiye ilişkin iletişim tercihlerinizi İYS üzerinde her zaman seçebilir, değiştirebilir, kaldırabilir ve yeninden ekleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Şirket kişisel verilerinizi sadece ilgili bölümde belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere Grup Şirketleri ve İştirakleri ve, bilişim teknolojileri, mailing gibi uzmanlık gerektiren konularda Şirketimizin yurtiçindeki hizmet sağlayıcıları ve iş ortaklarıyla ile söz konusu amaçların gerçekleştirilmesi sağlamak amacıyla paylaşabilecektir. Son olarak kişisel verileriniz mevzuat gereği talepte bulunan adli ve idari makamlarla veya kurum ve kuruluşlarla da paylaşılabilecektir.

Bunun haricinde yurt içinde veya yurt dışında bulunan herhangi bir üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmamaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5.2/c, 5.2/d, 5.2/e ve 5.2/f maddesi uyarınca, kendi isteğinizle, sizinle iletişime geçilmesi amacı ile Şirket ile paylaşmanız ve “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Zira demo hesabınızı oluşturabilmeniz için, bilgilerinizin doğrulanması ve hesabınızın aktif hale getirilebilmesi gerekmektedir.Ayrıca, soru ve taleplerinizi almak, Şirketimizin ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin sizlere bilgi sunmak vb sebeplerle ve yukarıda belirtilen maddeler ışığında verileriniz işlenmektedir.

Son olarak, Unigate CMS ürününün niteliğini dikkate alarak, web sitesi üzerinden Şirketimizle ticari amaçla iletişime geçtiğinizi varsayıyoruz. Bu sebeple, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in 6/3 maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından sizlere ticari elektronik ileti gönderilebileceğini beyan ederiz. Ancak belirtmek isteriz ki, ticari iletiye ilişkin iletişim tercihlerinizi İYS üzerinde her zaman seçebilir, değiştirebilir, kaldırabilir ve yeniden ekleyebilirsiniz.

İlgili Kişilerin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ekte dikkatinize sunulan Başvuru Formu ile Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Verilerin Muhafaza Süresi

Şirket, kişisel verilerinizi sadece bu verilerin toplanma amacıyla gerektiği sürece muhafaza eder.

Verilerin Güvenliği

Kişisel Verileriniz sadece Şirket’in belli çalışanlarınca erişilebilen şifreyle korunan bir veritabanında tutulacaktır. Verileriniz muhafaza edilirken mevzuat uyarınca gerekli tüm tedbir ve önemler alınacaktır.

Veri Sorumlusuna Başvuru

KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi uyarınca yapacağınız yazılı başvuruları, ekte dikkatinize sunulan Başvuru Formu’nu kullanarak, yukarıda belirtilen adresimize veya info@unigate.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.